-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۶, شنبه

وحشتناک است! دزدی کلان وحید قتالی به نام بیرق ملی

والیان می گویند که اطلاع واقعی از وضعیت مملکت هیچ گاه به دکترغنی رسانیده نمی شود.به گزارش منبع مطلع، چوروچپاول بی پرده از هزینه ملی تحت نام گرامیداشت ازصدمین سال حصول استقلال کشور در چندین محور به شدت ادامه دارد. در تازه ترین مورد، کابینه حکومت فیصله کرده است که از حساب بودجه ملی یک صد هزار بیرق ملی تهیه شده و در کابل و ولایات توزیع گردد. 
تمام پول مورد نیاز درین رابطه از بودجه کشیده شده و در بکس وحید قتالی رئیس اداره امور ریاست جمهوری است. اما تا کنون یک پارچه بیرق نیز نه درسطح کابل و همچنان درولایات در دسترس حکومت های محلی قرار نگرفته است.

والیان ولایات حیران مانده اند که گپ از چی قرار است و از سوی دیگر درصورت محقق نشدن پلان، از خشم ارگ می ترسند.
اکنون راپوری مواصلت کرده که وحید قتالی به تمام مراجع ابلاغ کرده است که « بیرق ها را خود تان بخرید؛ بعداً مصارف آن به شما ارسال می شود». منابع مطلع می گویند که پول در نزد وحیدقتالی است و هرگز بعد از انجام مراسم تجلیل از روز استقلال یک پول هم به والیان وحکومات محلی داده نخواهد شد.
والیان می گویند که تمامی مصارف را به عهده گرفته اند اما از رسیدن پول هیچ خبری نشده است. والیان می گویند که «اگردرین مورد علنی اطلاع رسانی یا شکوه کنیم، برطرف خواهیم شد». آن ها از یک حلقه از دزدان «جوان» به شدت دلگیر اند وشکایت دارند.
تشکیل گروه های زنجیره یی فساد «جوان» بخشی از همان «کارهای ناتمام» است.