-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۳۰, چهارشنبه

محمد عمر داوودزی: حکومت مؤقت در راه است

زلزله یی خاموش در تیم دولت سازبه حوالۀ اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان، در تیم دولت ساز به رهبری دکترغنی آشفته گی روی داده است.
در ارگ، بحث هایی آغاز شده است که محمد عمرداوود زی واقعاً چه برنامه دارد و برای کی کار می کند؟
« شک و شبهاتی» به میان آمده است که کارکرد های آقای داوودزی به نفع اشرف غنی نیست و مشارالیه برای احراز ریاست جمهوری، برای خودش کمپاین می کند.

در تیم دولت ساز به نقل از داووزی گفته شده است که انتخاباتی در کار نیست و ترتیبات برای تشکیل یک حکومت مؤقت آغاز شده است. داوودزی تایید کرده است که وی رئیس اداره مؤقت خواهد بود. داووزی دوایر تشکیلاتی وسیعی را ایجاد کرده و مشاورین و کارگزارانش تمامی امور تیم دولت ساز را با دقت نظارت می کنند. 

اعضای تیم دولت ساز می گویند که تشکیلات موازی داوود زی آنان را سر درگم ساخته و بی اعتمادی بزرگی ایجاد شده است. تیم دولت ساز می گوید که هدف داوودزی از ایجاد فوج کارگزاران چه خواهد بود؟