-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۲, سه‌شنبه

قرائت امریکا از تروریزم ازین بعد معکوس خواهد شد

شادروان احمد شاه مسعود آینده را به درستی پیشگویی کرده بود. صریح گفته بود که چه من زنده باشم، چه نباشم، مقاومت مردم برای عدالت ادامه خواهد یافت. به اثر محاسبه غلط میراث گیران سیاسی، مقاومت در طی هجده سال از نفس انداخته شد. در نتیجه معامله گران یکی پی دیگری از تئاتر روزگار ره به عدم بردند.
حالا گام بعدی و بلند بازی بزرگ است. به نام تروریزم افغانستان را در یک کوره داغ جنگ فرسایشی فرو بردند و کشور را به اشغال آوردند. 
پاکستان به گونه یی رشک انگیز، امریکا و متحدان را در تله افغانستان انداخت و آنان را دست آموز خود کرد. اکنون در فصل آخر مصالحه گفتاری با طالبان، وزارت دفاع امریکا ( به حواله نیوزویک نشریه معروف امریکایی) به اردوی امریکا دستور داده است که از ضربه زنی و حمله به طالبان امتناع کرده و همزمان کمک های خود به اردوی ملی افغانستان را نیز قطع کنند. اردوی امریکا ظاهراً این گزارش را رد کرده؛ ولی باید توجه داشت که نیوزویک یک نشریه معتبر و با نفوذ است و هیچ مطلبی را بدون منبع انتشار نمی دهد.
افغانستان عادت به مقاومت در برابر ظلم دارد. ظرف دو سه هفته پادگان مقاومت ملی مشخص خواهد شد اما اول دیده شود که کدام کشورهای عمده آسیایی در روز امضای توافق نامه بین طالبان و امریکا به حیث ناظر و شاهد اشتراک می کنند.