-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۴, یکشنبه

مناظره بانو نغمه ( شاپیری) با گلبدین حکمتیار

عروس مولوی محمد نبی از رهبران جهادی متحد آی اس آی، گلبدین حکمتیار را به چالش کشید.شاپیری مشهور به نغمه  آوازخوان مشهور تاجیک تبار زبان پشتو، بدون حجاب اسلامی در برنامه انتخاباتی تلویزیون طلوع نیوز از حکمتیار در مورد موسیقی پرسید!
 اول این که، گردش ایام را ببین که چه برسر گلبدین ها آورده است.

حکمتیار آرزو کرد که روز ی شود که نغمه‌ بگوید مرا به سنگر روان کنید!!
 تاریخچه جنگ افغانستان نشان می دهد که ده ها هنرمند از شقوق مختلف به دست گروه های جهادی جان های شان را از دست دادند. اما یکی از معجزه های انقلاب ارتباطات این است که جهاد گران ناگزیراند در باب حلالیت موسیقی، زبان به توضیح بگشایند.  ولی گلبدین نتوانست پاسخ درست بدهد و غیر مستقیم  موسیقی را نفی کرد.

مجدداً خانم نغمه پرسش خود را که موسیقی غذای روح است و نیازجامعۀ انسانی است؛ باز هم حکمتیار در مقابل پرسش  عروس مولوی محمد نبی محمدی شکست خورد.

نغمه عروس مولوی محمد نبی محمدی است. مولوی محمد نبی محمدی زمانی درشورای ملی بالای ببرک کارمل با شعار عنصر بیگانه و کمونیست حمله کرده بود. روزگاری رسید که مشارالیه در خط آی اس آی افتاد و از پول های پاکستان و عربستان ثروت اندوخت و تا زنده بود، در بستر معیشت غلت می زد.
 با این حال پرسشی مطرح می شود که نغمه چطور زیرریش گلبدین حاضر آمده و او را به چالش کشید؟
این مساله ظاهراً تصادفی نیست. وی احتمالاً هوای داخل شدن در سیاست درسر دارد. موجب دوم این است که درسال های شصت خورشیدی، بین حرکت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی محمد و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار جنگ های سختی در گرفت و حرکت انقلاب تلفات مرگباری دید.
نغمه، حکمتیار را تقریباً ساکت ساخت. گویا به خاطر سیلی و مشتی که زمانی گلبدین به صورت ملانبی زده بود، از وی به نرمی انتقام گرفت.
قضیه ازچه قرار بود؟
مولوی والاجان وثیق معیین وزارت اطلاعات و فرهنگ درحکومت «مجاهدین» روزی درپشاور حکایه کرد:
وقتی درزمان سردارداوود خان همراه با حکمتیار و استاد ربانی و مولوی نبی به پشاور مهاجر شدیم. جهاد درآستانه شروع شدن بود. مولانا مفتی محمود وزیر اعلی صوبه سرحد در حکومت ذوالفقار علی بوتو ترتیبی داد که برای اولین بار مبلغ هفتاد هزار کلدار در اختیار ما قرار داده شود. وقتی پول را تحویل دادند، جنگ و رسوایی سختی بین حکمتیار و ملانبی برسر تصاحب کلدار ها درگرفت و حکمتیار با شدتی بی سابقه به ملانبی حمله ورشد و خلاصه با زحمت و زاری خلاص گیری کردیم!
مولوی وثیق گفت: همان کلدار ها مثل قطرات آب برکام خشکیده بود. از آن پس، پیسه از هر طرف به ما سرازیر شد.