-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۶, شنبه

توهین خشن وزیر شهر سازی به خانواده امان الله خان


شما (  اولادۀ شاه امان الله و شهبانو ثریا) در این شرایط حساس آمدین که زمین های تان را بگیرید و پول هایش را به بای فریندهای دخترها و نواسه های تان ببرین.
گزارش شده که بازمانده گان خانواده شاه امان الله خان روز گذشته به خاطر توهین آشکار و مستمر آقای جواد پیکان سرپرست وزارت شهر سازی و مسکن به امان الله و خانواده ایشان به دکترغنی رسماً شکایت کرده اند.

شاهدخت هندیه قبلاً از دکترغنی فرمان گرفته است تا زمین های غصب شده خانواده شاه امان الله که در زمان سردار نادرخان غصب شده بود، دو باره به بازمانده گان شاه و شهربانو مسترد گردد. 

از قرار معلوم، محکمه مطابق به دستور دکتر غنی زمین های شاه امان الله و ملکه ثریا را به اولادهای شان واگذار کرده است.
اما جواد پیکان وزیر شهرسازی به شاهدخت ایندیا گفته است که بز در غم جان کندن و اولادهای شاهان زنکه باز در غم چربو؛ رئیس صاحب جمهور در غم این است که هر روز یک تعداد از پشتون های خاین به جبهه سیاسی عبدالله پیوسته روان استند و ازبیک و هزاره هم قبلا رفته و امرالله در کاپیسا نشان داد که تاجیک ها هیچ وقت به او رأی نمی دهند و هنوزهم عبدالله کاندیدای بلامنازعه تاجیک هاست. درین شرایطی که به جناب رئیس جمهور هیچ چیز نمانده و خلیل زاد هم شمشیر دشمنی علیه رئیس صاحب جمهور کشیده، شما (  اولادۀ شاه امان الله و شهبانو ثریا) در این شرایط حساس آمدین که زمین های تان را بگیرید و پول هایش را به بای فریندهای دخترها و نواسه های تان ببرین .  
پیکان خطاب به شاهدخت هندیه گفته است: خودت خو در جوانی  خوب شوقته کردی. از یهود شروع تا ایرانی را هم گرفتی و پس طلاق دادی. یک کلمه پشتو  نه امان الله خان بلد بود نه ظاهرشاه و حق همه قوم با عزت پشتون را هم شما خوردین.

پس از این مشاجره و اهانت لفظی پیکان به شاهدخت ایندیا، آقای سید قدیر بهرامی وکیل مدافع خانواده شاه امان الله در فیسبوک اش از برخورد نا درست  سرپرست وزیر شهرسازی و مسکن شکایت نوشت و به رئیس جمهور نیز  روز قبل شکایت نامه را فرستاده است.