-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۴, پنجشنبه

هند از سرنوشت دست آورد های هجده ساله در افغانستان سخت نگران است

به حواله منبع معتبر هندی ( دی ان ای اندیا) جیاشنکر وزیر خارجه آن کشور از امریکا به خاطر انجام اقدامات مفید در افغانستان ستایش کرد؛ اما گفت که « این دست آورد ها در مباحث عمومی بازتاب نیافته است». وی گفت تعهدات نظامی امریکا در افغانستان هجده سال ادامه یافت. وی اظهار داشت که اکنون سوال این است که ما دست آورد های هجده ساله در افغانستان را چه گونه حراست کنیم؟ این یک چالش بزرگ است.