-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۴, پنجشنبه

صدای هشدار در آخرین ساعات

احتمال دستگیری اشرف غنی در صورت ریختن خون در روز پسا انتخابات وجود دارد.گزارش ها از منابع مختلف رسمی و غیر رسمی مشعر اند که در تصمیم اشرف غنی و گروه اقلیت در ارگ، تحولی رونما نشده و با استفاده از همه اسباب منقول و غیر منقول دولتی، بودجه ملی، نیروهای هوایی و زمینی و قوت های واکنش ویژه،  برای سرکوب امواج مخالف و حفظ قدرت، آماده شده اند.

هیچ نشانه ای از تفاهم بین ارگ و شریکان بین المللی به وجود نیامده است. دکترعبدالله با متحدان جهانی در تماس و تفاهم قرار دارد و قرار برین است که این بار بدون جان کیری و یا بدون قدم رنجه کردن یک مقام امریکایی، کار انتقال یا تعویق حکومت در کابل به انجام برسد.
وی با کنایه غنی را مورچه ای توصیف کرده است که وقت مرگش فرارسیده و اکنون « بال کشیده است».

دکترعبدالله رئیس جمهور نمی شود؛ اما تیم وی نقش تاریخی عامل فشار به هدف متوقف کردن دکترغنی را برعهده دارد و زمینه را برای تشکیل یک حکومت عبوری تا زمان تنظیم یک پروگرام جامع درسطح داخلی و منطقه ای فراهم خواهد کرد.

اگر روز شنبه یا یکشنبه شیپور خشم و تصادم بدمد؛ اگر حالت سنگواره گی موقف زور گویی اشرف غنی برای چسپیدن به قدرت به هر طریق ممکن تغییری نیابد؛ اگر خون انتخاباتی بر زمین بریزد؛ اشرف غنی قطعاً، لزوماً، حتماً در برابر توفان عظیم مردم به جان رسیده درهم شکسته شده و دستگیر خواهد شد. آنگاه هیچ مرجعی برای او و گروهش اشک تأسف نخواهد ریخت. امیدوار هستیم این حرکت مواد مذاب آتشفشانی پیشاپیش منجمد شود.