-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

غنی و عبدالله در دفاع از افغانستان هیچ نقشی ندارند

برای دفاع از افغانستان، بعد از احیای ائتلاف رسمی پاکستان، امریکا، طالب و عربستان، فقط و فقط راهبردی ارزشناک شادروان احمد شاه مسعود کاربرد قوی دارد. غنی یا عبدالله پشیزی هم درین مساله ارزش ندارند. قوای ملی و دفاعی افغانستان ذاتاً وقطعاً یک نیروی ضد پاکستانی وضد طالبی است. احتمال تغییر جهت در سطح رهبری قوت های دفاعی محتمل است. برای فعلاً رهبری سیاسی و رزمی باید روی صحنه بیاید و این پروسه یی است که باید از هفت خوان رستم بگذرد و هرگاه ارادۀ مردم واحد شود، قادر است از هشت خوان رستم هم بگذرد.