-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۴, یکشنبه

اشرف غنی با شاخی انتخاباتی به جان بیت المال افتاده است

فساد چهار میلیون دالری در امور انتخاباتی لویه پکتیا. شمیم خان کتوازی بخش اعظم این مبلغ را « قند وقروت» کرده است. 


عکس سمت راست رحیم زیرک است.
بربنیاد گزارش واصله، فساد مالی انتخاباتی اشرف غنی حالت قهقرایی به خود گرفته و در یک اقدام تازه، مبلغ چهار میلیون دالر برای چهار ولایات لویه پکتیا پرداخت شده است. این پول توسط رحیم زیرک سکرتر خاص اشرف غنی به شمیم جان کتوازی والی پکتیا تحویل داده تا به وکیل ها ومتنفذین لویه پکتیا تقسیم شود.
رئیس جمهور به عمر داوود زی گفته است که به امورمصارفاتی لویه پکتیا کاری نداشته باشید.

اما از جمع این مبلغ بزرگ، شمیم کتوازی صرفاً به چند تن از بزرگان رده اول از پنج صد تا یک میلیون افغانی پرداخت کرده و متباقی مردم نادیده گرفته شده اند.  به این ترتیب جنجال پیچیده ای بین وکلاء و روشناسان لویه پکتیا برپا شده است.

شمیم کتوازی با عجله به کابل رفته و با دیدن هریک از معترضان، به عذر خواهی پرداخته است. 

طبق یک گزارش دیگر، اشرف غنی در سایر ولایات در ازاء فراهم آوری یک هزار تذکره رأی دهی یک میلیون افغانی اختصاص داده است؛ ولی به ولایت کنر در برابر 190 هزار تذکره مبلغ دو میلیون افغانی توزیع شده است. 
در ادامۀ خریداری تذکره های رأی دهی، از حساب جداگانه برای چهار ولایات لویه پکتیا 320 ملیون افغانی توزیع شده است که برای هر ولایت 80 هشتاد میلیون افغانی میرسد.