-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۰, چهارشنبه

حامد کرزی: اجداد اشرف غنی از سیک های پشاور بود


کشمکش های جنون آمیز بین حامد کرزی و دکترغنی به حواله اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان، اختلاف شدید میان کرزی و اشرف غنی باعث شده که حامد کرزی به حمایت از دکترعبدالله دست و آستین برزند.   
حامد کرزی در میان متحدین خارجی اش و در سفر اخیرش به لوی قندهار به دکتر عبدالله عبدالله کمپاین کرده و به سران قوم درانی سفارش کرد که ترتیبی بدهند که در همه ای مناطق شان به دکتر عبدالله عبدالله کمپاین کنند.
کرزی دو نکته را در رابطه به دکترعبدالله نشاندهی کرده: مسلمان بودن و مجاهد بودن دکترعبدالله.

 مشارالیه هم چنان با اشاره به پیوند خونی مشترک عبدالله ه میان تاجیک ها و پشتون ها، این ویژه گی را از برتری های عبدالله برای حراست از وحد ملی قلمداد کرده است. 
حامد کرزی قبل از سفر اخیرش به قندهار در جمعی از مردم قندهار گفت که غنی از پدر کلان هندو متولد شده و اجداد غنی از هندوهای سیک پیشاور بودند که در دوره تسلط انگلیس ها برای ترجمانی به افغانستان آورده شده بود و تا آخر  دین اسلام را نپذیرفتند.  دلیل ازدواج غنی به یک زن مسیحی گویای این واقعیت است.
کرزی به تمام حامیان وفادارش دستور داده که به هر شیوه که ممکن سعی کنند دکتر عبدالله در دور اول  بیشتر از ۶۰% رای بگیرد.