-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۰, شنبه

به چیستان شبیه است

راستی که کوه به کوه نمی رسد؛ آدم به آدم می رسد! نگاه کنید: معاون اول شدن عبدالبصیر سالنگی در تیم شیدا محمد ابدالی را در قالب هر فارمولی که می اندازم، به یک نتیجه نمی رسم. بصیرسالنگی چطور به مغزش زد و هوای ریاست جمهوری در سر شیدا چطور پیدا شد؟
در افغانستان همه چیز امکان وقوع دارد. شیدا محمد مقام سفارت در دهلی را رها کرد تا خودش را نامزد ریاست جمهوری کند. مشارالیه ناشناخته ترین چهرۀ سیاسی است و هیچ کارنامه سیاسی مفید و جامع و نیمه جامع هم ندارد. تعجب بیشتر این جا بود که بصیر سالنگی چطور به این فکر افتاد!؟ 
واقعیت این است که این ها زبان گردش کج معوج قدرت در افغانستان را خوب می دانند تا ما.