-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۶, شنبه

احتمال برکناری خلیلزاد دور از تصور نیست

متن مورد توافق بین خلیلزاد و طالبان جنجال آفرین شده است. اعضای کنگره امریکا برآشفته اند. وزیرخارجه پیشاپیش از امضا در پای متن انصراف داده. دکترغنی با خلیلزاد مشاجره سخت داشته، جبهه مقاومت ضد طالبان به جنگ آماده گی می گیرد. ایران مخالف شدید این تعامل یک جانبه است. هند طالبان را بخشی از اردوی پاکستان می داند که قرار است در ارگ کابل مستقر شوند. دست آورد خلیلزاد به دشت مورد منازعه است. طالبان به وحشت آفرینی و آدم کشی شدید ادامه داده اند. بعید است حاصل کار خلیلزاد راهی برای مصالحه باز کند. نا ممکن است که امریکا خودش را در کشاکش با همه جوانب بحران درگیر نگهدارد. 
این احتمال است که امریکا از متن ترتیب عقب نشینی کرده و سپس چوب تنبیه به خاطر خود سری های خلیلزاد به فرقش بخورد و برکنار شود.