-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۴, پنجشنبه

دو میلیون دالر به جمیعت مرتجع اصلاح به خاطر رولاغنی


برخی حلقات علماء حتی این مساله را مطرح کرده اند که گویا اشرف غنی امام برحال است!اطلاع راجع شده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که به دستور دکترغنی، 2 میلیون دالر به جمیعت اصلاح داده شده است تا تبلیغات دینی خود علیه رولا غنی را متوقف کند.

جمعیت اصلاح یک سازمان دینی و مدعی پیروی از خط فکری جماعت اسلامی پاکستان است و عموماً فعالیت های آموزشی و فرهنگی دارد. 
این نحله، برای پیشبرد همین فعالیت های دینی از طرف شیوخ کشورهای حوزه خلیج فارس تمویل می شود تا در میان جوانان و نو جوانان افغانستان اندیشه های دینی را تبلیغ کند.  البته در مورد رابطه جمعیت اصلاح با مدارس پاکستانی و استخبارات نیز اسنادهای زیاد وجود دارد . 
در چندماه اخیر  مبلغ دو میلیون دالر را دفتر رولا غنی به مدیران ارشد جمعیت اصلاح داده اند تا در ایام انتخابات انگشت روی نقاط ضعف اشرف غنی نگذارند. به همین منظور رهبران ارشد جمعیت اصلاح به افراد چون مولوی عبدالصبور و عبدالفتاح جواد اجازه داده نشد که در مورد فعالیت های مسیحی سازی خانواده های افغان عکس العمل نشان دهند.
همچنان به رهبری جمعیت اصلاح و شورای سرتاسری علمای افغانستان مقدار زیاد پول داده شده تا به نفع اشرف غنی تبلیغات کنند. برخی حلقات مرتجع علماء حتی این مسأله را پیش کشیده اند که گویا اشرف غنی امام برحال است و بیعت به او واجب است.