-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۳, چهارشنبه

پنج هکر به دستور حمداله محب در هوتل سرینا مستقر شدند


هکرها از هوتل کابل استار به سرینا منتقل شده اند.بر بنیاد خبر ویژۀ امنیتی، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی پنج تن از هکرهای ورزیده را از یک شرکت خارجی استخدام کرده و به کابل انتقال داده است. دسته پنج نفری هکر ها قرار است سامانۀ فنی کمیسیون انتخابات و دفتریوناما را تحت مدیریت بگیرند. درگزارش گفته شده که مبلغ پنج صد هزار دالر پیشاپیش به گروه هکر ها تادیه شده است. اداره خارجی امنیت ملی برادر زادۀ علومی است و از موضوع آگاهی دارد. 
آن ها چند روز در هوتل کابل استار اقامت گزیده و ساعات قبل به هوتل سرینا منتقل شده اند. 
هکر ها به زودی دریکی از مهمان خانه های مخفی امنیت ملی در وزیراکبرخان اسکان داده شوند.