-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۸, دوشنبه

گسترش مقاومت ملی طالب شکن در افغانستان

الغای تماس و مذاکره امریکا با طالبان از سوی ترمپ، موقتی است و بیانگر تغیری دیدگاه امریکا و پاکستان نسبت به طالبان تلقی نمی شود. امریکا با وساطت عربستان و پاکستان دو باره با طالبان به میز مذاکره بر خواهد گشت. اما خطر مجسمی که مذاکرات پنهان خلیلزاد نسبت به ایجاد یک نظام سیاسی شبه تروریستی به وجود آورده بود، تا اندازه زیادی رفع شده است. یک گام به عقب از سوی ترمپ محصول شورش فکری در میان سیاستگران امریکا، موج خشم و خروش در داخل افغانستان، تهدید های ایران و هشدار هندوستان است. 
با وصف آن که امکان بازگشت معامله امریکا با طالبان و پاکستان امری حتمی است، هیچ تضمیمی برای برآورده شدن اهداف طالبان و پاکستان وجود ندارد. مقاومت ملی مردم افغانستان درحال گسترش است و هیچ چانسی برای تشکیل یک رژیم ترور و تاریکی وجود ندارد. ما در دراز مدت می توانیم انتظار خسته گی و فروافتی اقتصاد پاکستان و روی گردانی شیوخ عرب پولدار که در پس دهشت طالبانی قرار دارند؛ باشیم. اتحاد تک تازانه امریکا و طالبان به شکلی که تا سه روز پیش پایه های خود را استوار کرده بود، دیگر هرگز به شکل اول احیا نخواهد شد.