-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۷, یکشنبه

شکست انتخابات

بازی کثیف با دموکراسی و انتخابات، کشور را دو باره به گودال سنت گرایی و زورگویی یک جانبه پرتاب کرد. مسوولیت چنین از هم گسیخته گی تاریخی، تیم شرارت پیشه «تابوت ساز» و امرخیل ها است. به اصول نظام مردم سالاری به شکل بدی بازی صورت گرفته و از دادن پاسخ به اعمال خود چانس فرار ندارند. هرچند مشروعیت انتخابات مسخ و مکروه شده؛ از نظر اکثریتی، تیم ثبات و همگرایی در رده نخست قرار دارد.  با وصف آن که تیم ثبات و همگرایی بیشتری آرای انتخاباتی را به خود اختصاص داده، چه چیزی در پیش است؟
غیر از تدون کننده گان سناریوی منطقه ای و جهانی هیچ مرجع دیگری برای این سوال پاسخ ندارد.