-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۴, پنجشنبه

عملیات بازپس گیری کران منجان به دستور دکترغنی متوقف شد

در فرمان غنی عنوان معصوم استانکزی گفته شده است که معدن منطقه نباید به دست پنجشیری ها بیفتد.به حواله یک شبکه امنیتی، همزمان با تجمع عظیم مردم در آرامگاه احمد شاه مسعود در سریچه پنجشیر، دکترغنی رأساً به معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی فرمان داده است که ازین پس در وضعیت منطقه کران و منجان بدخشان مداخله نکرده و بگذارد که طالبان در آن جا مسلط باشند.
کران منجان منطقه کلیدی و سوار بر عقبه پنجشیر است و یک نقطه تهدید به شمار می رود.
منبع در توضیح فرمان گفته است که در صورت برون شدن طالبان از کران و منجان معدن آن جا به دست پنجشیری ها می افتد؛ بنا برین تا کنون اجازه عملیات به نیروهای امنیتی داده نشده است. منبع می افزاید که تصمیم ارگ قطعاً حفظ کران منجان به دست طالبان است و هرگاه ساکنان محل خود دست به اقدام نزنند، ظرف روز های آینده حوادث ناگواری در اطراف منطقه روی خواهد داد.