-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۱, یکشنبه

در استالف بالای صالح چه گذشت!

موثق؛

تیم انتخاباتی دولت ساز امروز در ولسوالی استالف کمپاین داشت. جوانی از جایش بلند می‌شود به صالح می‌گوید که به احترام آمر‌صاحب که خودت احترامش نکردی این بوتل آب را به رویت پرتاب نمی‌کنم، اما بیاد داشته باشید که مردم استالف مجاهد است و به اشرف غنی متعصب رای نمی دهند. جوان خطاب به صالح میگوید اشرف غنی که به استاد ربانی شهید به آمر صاحب شهید و به مارشال افغانستان احترام نمی کند تو آمدی که ما برایش رای بدهیم شرم کنید. کاپی