-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۰, چهارشنبه

زمانی که امرالله صالح فرمانده اوباش ها بود

از برگه رییس عطامحمد اميري

پنج سال قبل اوج کش‌و گیر‌های غنی با عبدالله بود، حکومت وحدت ملی هنوز روی کار نیامده بود، قرار بود که حکومت موازی از طرف عبدالله اعلان شود.
شب از طرف صالح دعوت شدیم به خانه اش در تایمنی، تعداد زیادی از جوان‌ها و دوستان وجود داشت.
بخاطر تاید حرفم از نگاه شرعی دوتا شاهد کفایت میکند که از آنها نام ببرم. یکی حاجی آغاشرین خردمند و دیگرش جنرال صاحب ظاهر اغبر.

امرالله خان هدف این جمع آوری را اجرای مانور و نشان دادن زور به غنی عنوان کرد، همه موافقه کردن، مسیرهای گشت زنی و فیر های هوایی و سر دادن نعره ها تعین شد. در مسیر راه تعداد زیاد دیگر هم در کاروان ما یکجا شد از جمله وکیل صاحب میردادخان نجرای.
آنقدر فیر و سروصدا ایجاد شد که مردم وحشت آن شب را فراموش نکرده و نمیکنند.

یاداشت؛ امرالله خان مرا در فیسبوک بلاک کرده کسی لطف کند برایش بگویند که امیری میگوید اوباشی همان شب را به یاد داری و یا فراموش کردی!؟