-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۳, چهارشنبه

انتخابات شروع ناشده، تقلبات شروع شده است

گزارش می رسد که همین اکنون در مناطق جنوب غرب کشور، نظامیان و منسبوبین بلند رتبه طبق دستور از بالا سازماندهی تقلبات گسترده را آغاز کرده اند. تمام منسبوبین اردوی ملی و پولیس ملی کارت هویت و کارت کابل بانک از طرف آمرین شان جمعه آوری شده. تابه تقلبی گسترده راهیابی کند.