-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۰, یکشنبه

رقابت داکترعبدالله با صفر کلان خودش!

مصاحبه دکترعبدالله با تلویزیون طلوع، سراسر تهی تر از تهی بود؛ یک بار دیگر بر زخم های روح مردمی که در صحنه امیدهای خود را به پای وی ریخته بودند؛ نمک پاشید. معلوم نشد که هدف مشارالیه از سیاست چه است؟ به زبان خود روایت شکست های خود اختیاری در برابر شقی ترین متعصب تاریخ ( دکترغنی) را با گردن پتی بیان می کرد. از مجموع کار روایی های پنج ساله اش فقط یک صفر کلان باقی مانده و این را به زبان خودش اقرار دارد! تهوع آور ترین مصاحبه یی که من در زنده گی خویش شاهد بودم؛ همین بود.
حالا آدم های بی سرنوشت و سرگردانی که دو باره برای رسیدن به یک چوکی یا معاش دور وی جمع شده اند، چه چیزی را قرار است به دست بیاورند تا در پنج سال حصول نتوانستند؟ یک چوکی و یا معاش از هر طریقی برای شان می رسد. تعریف زنده گی یعنی همین؟ دکترغنی نسبت به این ها چقدر آدم با جوهری است!