-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۰, شنبه

قتل رستاخیزی ها از سوی گل نبی احمد زی تصادفی نبود

عبدالشکورمطمین، رییس کمیته‌ملی المپیک در رژیم طالبان میگوید‌:

جنرال گل‌نبی احمدزی رییس کمیته دفاعی اداره امور در نظام طالبان بود و زمانی که منفک شد نزد من آمد ومن دوباره او را در