-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۶, سه‌شنبه

دشنام دیوانه وار غنی به عمر داوود زی و دکترفضلیسقوط مصاحبان دکترغنی در ورطۀ یک محاسبه اشتباه، تیم دولت ساز را در افکار عامه مثله کرد.اطلاع منتقل شده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که شب گذشته بعد از انصراف رئیس جمهور از مناظرۀ رویاروی با دکترعبدالله، در ارگ توفانی از پریشانی و یأس بر پا شده است.
خبر مشعر است که عمر داوود زی و دکترفضلی مغضوب دکترغنی قرار گرفته و از خشم بی لگام و دشنام های برهنه مشارالیه دست به فرار زده اند.

داوودزی، سلام رحیمی و فضلی مصرانه از غنی خواسته بودند که از خیر این مناظره بگذرد؛ زیرا دکترعبدالله فاقد برنامه کاری است و « به حملات شخصی روی می آورد». تیم غنی بیم داشت که غنی مبادا در مسائل اسلامی در گرداب کفر گویی فرو رفته و سبب شکست مطلق تیم دولت ساز شود. 

آوازه بود که عبدالله قصد دارد در مسیر حساس مناظره، با طرح مسایل مذهب و احکام قرآن، غنی را که درامور دینی حتی از فهم عامیانه بی بهره است، با افتضاح و شکست رو به رو سازد. اما مغز دکترغنی بعد از دیدن چند دقیقۀ نخست برنامه مناظره که در آن عبدالله قهرمان میدان بود؛ چپه شد و با فحاشی های آتشین به سوی ندیمان حمله ورگردید.

خبر می افزاید که دکترغنی شب سختی را از سرگذراند. عصبانیت جنون بار ایشان از محاسبه غلط داوود زی و دکترفضلی از حضور وی در ستیژ مناظره، مهار ناشدنی می نمود. بدین ترتیب گروه کوچکی از مصاحبان زمینه را به تباهی انتخاباتی فراهم کردند. تیم دولت ساز علی رغم به کارگیری کل بودجه ملی، در آستانه برگزاری انتخابات در اذهان عامه بی اعتبار شده است. 

گفتار عبدالله در مناظرۀ تک نفره، سامانمند نبود و شاخص موارد کلیدی در توضیحاتش قابل رؤیت نبود؛ اما وی فهرستی از افشاگری های کمرشکن به شمول مواردی از دزدی های مالی نجومی غنی و رولاغنی را با خود آورده بود که می توانست غنی را زیرآوار آن دفن کند. عبدالله واضحاً تلاش داشت تا درکل، درمسیر سیاست خلیلزاد جلو برود و بحث «صلح» با طالب دربینش وی همان کلیاتی بود که هنوز از پرده برون نیفتاده است
اکنون حمایت بین المللی از غنی سلب شده و تنها ابزاری که برای قایم شدن در قدرت باقی مانده، کودتای انتخاباتی و آماده شدن با تبعات آن است.