-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۳۰, شنبه

این بار، افتضاح تاریخی انفجار خواهد کرد

این انتخابات نخواهد بود؛ بازار اختطاف صندوق ها و خزیدن دربیغوله ها شبانگاهی گرم خواهد بود و دستگاه های بیومتریک به پائین ترین قیمت در بازار کهنه فروشی لیلام خواهد شد. 
 چلیپای شمشیرهای آخته، در روز روشن، ده ساعت لجاجت، کله شقی، لگدمالی برهر قاعده و قانون و بازی خشمگین شادیانه از بهر تجلیل دروغ های فرعونی خواهد بود. این بار شکم بحران بسیار پهن است. هیچ کسی از غنی تمکین نخواهد کرد؛ مگر آن که درکام معامله گران «باران دیده»  و آموخته خور، اقسام جیفه های منقول و غیرمنقول سرازیر شود. با آن هم فشار درونی بحران از حیطۀ نظارت نامزد ها و نامزد زده ها بیرون خواهد شد. امریکا وسفارت والا- جان باس- به سرعت وارد اقدام شده و این بار یک حکومت به مراتب بی در وپیکر و پف شده و حجیم ( بدقواره تر از حکومت وحدت ملی) شکل می گیرد. 
درین دور، روسیه و ایران، چشم بر جبین امریکا ندارند و جای پای قالب شده و مشخص می خواهند.