-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۱, پنجشنبه

سرمایه های بانوی اول به لبنان و اسرائیل منتقل شده است

تیم انتخاباتی اشرف غنی از چرخش حامد کرزی به سوی دکتر عبدالله دست از پا خطا کرده اند. خبرتازه به گزارشنامه افغانستان مشعر است که دکترغنی در واپسین هفته های ریاست جمهوری اش به یک رشته اقداماتی دست زده است که واضحاً مشکوک است یا می خواهد از نظارت نهاد های بازرسی امریکا در برود.

دکترغنی اخیراً دستور داده است جهت افزایش در آمد سرمایه های نقدی مربوط به بانوی اول، بخش اعظم نقدینه ها از بانک های افغانستان خارج ساخته شده و در پروژه های سهامی در لبنان ، کردستان عراق، بانک های  پوعلیم و بانک لومی در کشور اسرائیل انتقال شناور شده اند  تا از مفاد آن فعالیت های سیاسی و انتخاباتی را با قوت ادامه داده بتوانند. در خبرآمده است شبکه گذشته گرایان در ارگ کاملاً از حمایت امریکا محروم شده و از احتمال اقدام سیاسی از سوی امریکا به شدت بیمناک اند.  
درخبر اضافه شده است در چند ماه اخیر، هزینه های بزرگی به خاطر اهداف انتخاباتی و تضعیف جریان های رقیب مصرف شده و اکنون خزانه بانکی دولت افت قابل ملاحظه یی پیدا کرده است. از سوی دیگر چرخش حامد کرزی از خوانین درانی به سوی دکترعبدالله، گروه دکترغنی را سخت نا امید ساخته و در حالی که مدت کمی به برگزاری انتخابات باقی است، مبالغ بزرگی از بودجه دولت را به کارانداخته اند تا برای درهم شکستن کرزی- عبدالله دست به ایجاد یک اردوگاه اپوزیسیون علیه آن ها بزنند. هم اکنون مذاکره با شماری از نخبه گان تاجک، هزاره و وازبک در جریان است.