-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۲, سه‌شنبه

تاکتیک مرگ از سوی امریکا در افغانستان

امریکا در افغانستان بازی دیگری را در پیش گرفته است که به تاکتیک مرگ شباهت دارد. آیا زوال امریکا در افغانستان رقم خورده است؟ با ظهور قدرت های بزرگ آسیایی در اطراف افغانستان، برای این پرسش پاسخ مثبت می دهد. در تصادم جدید کشوری که از چند جا در هم شکسته خواهد شد، پاکستان است. پاکستان قدرت تمویل جنگ افغانستان را ندارد. هرگاه امریکا و عربستان هم به پروژه تحویلی قدرت به طالبان یاری برسانند، نتیجه اش مانند سال های هفتاد نخواهد بود. مسعود بزرگ در اواخر سال های نبرد با طالبان، از کمک های منطقه یی تقریباْ محروم شده بود. هند و ایران پیشاپیش می دانستند که امریکا به هر قیمت ممکن در افغانستان پیاده خواهد شد. در حال حاضر، وضعیت متفاوت است. از تغییر اوضاع افغانستان، تمامی کشورهای منطقه سریع تر از همیشه تاثیر می پذیرند. مقاومت ملی دربرابر توطئه « دوحه» این بار فراگیر است.