-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۸, پنجشنبه

دیشب در خانه حاجی الماسسلیمان کاکر از مسولین درجه یک تیم انتخاباتی دولت ساز به خانواده های قربانیان و زخمی های حادثه پروان یک مقدار پول را به حاجی الماس زاهد و ریس شورای ولایتی  داد   

به هر شهید این واقعه  بیست هزار دالر و به هر زخمی پنج هزار دالر را از طرف تیم دولت ساز اهداء کرد تا جلو تبلیغات منفی علیه تیم دولت ساز را در ولایات شمال بگیرند.