-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۱, دوشنبه

جاوید فیصل نوشت:

براى معلومات هموطنان عزيز ما كه به توافق امريكا و طالبان خوش استند بايد عرض شود كه:

١- در قطر چيزى به نام توافقنامه صلح افغانستان به امضا نمي رسد. توافقنامه بين امريكا و طالبان است و سرنوشت آينده طالبان و روابط شان با گروه هاى ترورستى و استخباراتى مثل اى ايس اى را تعين ميكند.
٢- بعد از امضاى اين توافقنامه، امريكا طالبان و طالبان امريكا را حمله نمي كنند ولى جنگ طالبان عليه مردم افغانستان دوام خواهد داشت.
٣- امضاى موافقت نامه بر خلاف توقعات مردم افغانستان، آتش بس و توقف كشتار مردم را تضمين نمي كند.
٤- حتى بعد از كاميابى مذاكرات بين الافغانى صلح، طالبان به صورت كلى به صلح نخواهند پيوست و جنگ
دوام خواهد كرد.
٥- توافقات امريكا با طالبان در وجود توافقات متعددى با حكومت افغانستان به معنى به رسميت شناختن جغرافيه اى در قلمرو دولت است. اين نقض حاكميت ملى ماست.
٦- در قطر همه بحث ها متمركز منافع امريكا، پاكستان، طالب و...بوده. تنها طرف كه منافع اش در نظر گرفته نشده و در بحث ها شراكت نداشته، افغانستان است.
خواستن صلح پايدار، با وقار و با قيمت قابل پرداخت و حمايت از مردم سالارى، كثرت گرايى و جمهوريت حق مسلم ما است كه نبايد از مردم ماگرفته شود.