-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۶, شنبه

اشرف غنی معصوم ستانکزی را دشنام ناموسی داد و بیرونش کرد

دکترغنی نسبت به روابط خاص استانکزی با امریکایی ها و حنیف اتمر راپور هایی دریافت کرده بود.طبق گزارش موثق از دوایر کاخ ریاست جمهوری، معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی به ظن ارتباط سری با مخالفان دکترغنی با خشونت از مقام خود طرد شده است.

خبر مشعر است که معصوم استانکزی از حنیف اتمر هماره با حرمت و اطاعت یاد می کرد و اطلاعات کلیدی و مخفی را در اختیارش قرار می داد. همچنان از پول اپراتیفی امنیت ملی مبالغی هنگفت در اختیار اکرم خپلواک می گذاشت و یک مهمانسرای شاندار در جاده عمومی شش درک از هزینه امنیت برایش کرایه کرده بود.

به دکترغنی موارد متعددی از تخلفات و خود سری های استانکزی اطلاع داده می شد که شامل به خدمتی دادن صد ها منسوب امنیت ملی به مخالفان غنی بود. در برخی موارد، استانکزی درمحافل خصوصی از «نامردی» های غنی سخن می راند.

اما حوصله دکترغنی زمانی سر رفت که مصادف با روز های یخن گیری با خلیلزاد، راپور دریافت کرد که علایق استانکزی با امریکایی ها بسیار عمیق و به مرحلۀ نگران کننده نزدیک شده است. غنی درمحضر بزرگان قومی گفت که کشتار غیرنظامیان از سوی قطعه صفر 2 امنیت براساس یک دستور از خارج است که هدف از آن برانگیزی خشم عامه و صفر سازی بانک رأی مشرقی است. 
بنا برین دکترغنی ابتداء او را از طریق تلفن فرمان داد که استعفای خود را حاضر آورد؛ سپس او را مستقیم به ارگ احضار و با دادن دشنام های ناموسی مترادف از آن جا بیرون راند.
درخبر آمده است که بنا داشت او را به دادستانی ارجاع دهد؛ ولی به شفاعت چند حاضر دربار، ازین تصمیم درگذشت.