-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲۰, چهارشنبه

سیاه بازی های نامردانه و ضدملی در بین حلقات پریشان حال کمپاینی و شبکه های وابسته به استخبارات افزایش یافته است. مثال بارز این چنین تبلیغات ضد اخلاقی، سنگ اندازی به سوی شیرزاد مسلم روزنامه نگار و فعال آموزشی است. به نظر می رسد که دسته جات نیابتی از برش فکری و نگرش مسلم شیرزاد می ترسند.