-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱۸, دوشنبه

طالب دست پخت امریکا و پاکستان است

برای هیچ کسی درعالم سیاست، دوست و دشمن دایم وجود ندارد. اما این حکم مطلق لایغیر هم نیست. بهترین مثالش در افغانستان، نیاز امریکا به طالبان و پیوند پاکستان به امریکا است که تا با هر زمانی که میسر باشد؛ باعث طول عمر طالبان می شود. طالب، دست پخت مشترک امریکا، انگلیس، عربستان و پاکستان است.

همبسته گی طالبان و امریکا برای نخستین بار به طور رسمی از پرده برون افتاده است. این اتحاد که در گذشته غیر رسمی و سری بود، اکنون به بخشی از سیاست خارجی امریکا مبدل شده است. این مساله برای آینده نظام سیاسی در افغانستان بسیار خطرناک و عامل قربانی های بس افزون تر خواهد بود. 
اقتصاد های بزرگ آسیایی ( هند و چین) اعصاب امریکا را کم کم خرد کرده و افغانستان مرکز تصادم این رویارویی راهبردی است. قدرت های آسیایی کمر ایران را در زورآزمایی علیه امریکا همیشه شخ می بندند. هیچ یک از قدرت ها به شمول روسیه حاضر نیست ایران از پا در آید.