-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۴, شنبه

تاریخ داران 5 هزار سال بگویند مشکل درکجاست؟


دکترمحمدی
شكست در حكومت و مديريت كشور، بسيار سنگين تر از شكست در انتخابات است؛ زمامداران افغانستان، شكست خوردگان هميشگي در امر اداره و حكومت اند!
بزرگترين دليل اين مدعا:
١. افغانستان در سال ١٧٤٧ تاسيس شده و آمريكا در سال ١٧٨٧؛ يعني ٤٠ سال ديرتر اما آمريكا امروز ابرقدرت دنيا و افغانستان ابرمحتاج دنياست.
٢. افغانستان در سال ١٧٤٧ تاسيس شده و پاكستان در سال ١٩٤٧؛ يعني ٢٠٠ سال ديرتر اما پاكستان امروز قدرت اتمي جهان است و افغانستان محتاج دال پاكستان.
٣. افغانستان در سال ١٧٤٧ تاسيس شده و كشورهاي آسياي ميانه(تاجيكستان، ازبيكستان، تركمنستان و ...) در سال ١٩٩١؛ يعني ٢٤٤ سال ديرتر اما نرخ بيسوادي در اين كشورها به دو درصد نميرسد در حالي كه ميزان بيسوادي در افغانستان نزديك به هفتاد درصد است.
٤. با سرازير شدن ميلياردها دالر پس از سال ٢٠٠١، هنوز كابل؛ يعني پايتخت برق ندارد!