-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۳, سه‌شنبه

تحویلدهی روح الله زم، حاصل معاشقه حسن روحانی و مکرون او درفرانسه به سر می برد و دولت ایران سال های برای گرفتاری او در تشنه کامی به سر می برد.سپاه پاسداران خبر داد که مدیر آمدنیوز بازداشت شد. 

روح الله زم شگرد اطلاع رسانی ویژه ای داشت. او  نه براساس تکیه بر داده های معمولی رسانه ها بلکه از طریق تاباندن نامتعارف اخبار و اطلاعات عقب صحنه ماجرا ها در ایران پرده از روی حقایق اصلی برمی داشت.

مخاطبان درکشورهای بحران زده، سروکارشان با سیلاب های خبری رسانه های رسمی است و بعد از مدتی سردل شان می ریزد و احساس می کنند که رسانه های رسمی، همه به طور مساوی دروغ های طراحی شده نظام ها و دولت ها را تبلیغ می کنند.

 درچنین احوالی، نیاز به دسترسی به روزنه ها حفره های اطلاعاتی درعقب صحنه های توصیف شده از سوی رسانه ها همه گیر می شود. کانال پخش اطلاعات غیررسمی همزمان با دو نوع مخاطبان رو به می شود. یک عده مردم بخشی از وقایع پنهان را درآن مضمر می دانند و گروهی هم آن را غیرواقعی و پردازش شده تلقی می کنند. هر دو گروه حق دارند احساس و داوری خود را بروز بدهند. جوامع بحران زده، سراسر غرقه دراین چنین تناقضات گریزناپذیر است. هیچ اطلاع رسمی به طورکامل خالی از حقیقت نیست؛ همزمان مالک حقیقت هم نیست.

روح الله زم خوراک خبری روزانه را از حلقات خاص در داخل ایران دستیاب می کرد و کم کم به کابوس مقامات و حلقات قدرت در ایران مبدل شده بود. نهاد های مسلط بر نظام ایران از داده های زم بسیار وحشت می کردند. طبیعی است که هیچ نظام برسر قدرت، از اطلاعات و اخبار واهی و غیرواقعی شوکه نمی شود. در داده های او عناصری از اسرار مگو و فوق العاده حیاتی موج می زد. او درفرانسه به سر می برد و دولت ایران سال های برای گرفتاری او در تشنه کامی به سر می برد.

سپاه در بیانیه ای گفته است: «سازمان اطلاعات سپاه، در این عملیات حرفه‌ای، هوشمندانه و چند وجهی با به کارگیری روش‌های نوین اطلاعاتی و شگرد‌های ابتکاری، سرویس‌های بیگانه را مدیریت و فریب داد و "روح الله زم" سرشبکه سایت ضد انقلاب و معاند "آمدنیوز" را ... به داخل کشور هدایت و بازداشت کرد.»
اما باورکردنش بعید است. اگر چنین بود، فعالیت روح الله زم سالیان متمادی را در بر نمی گرفت. این رویداد از دل تنش های ایران با غرب برون آمد. رئیس جمهور فرانسه واسط دپلوماتیک بین ایران و امریکا در هفته های اخیر هیجانزده بود و دادن امتیازاتی سر پایی مانند تحویلدهی روح الله زم به ایران در این چنین تعامل های کثیف مطلب جدیدی نیست. در گذشته بارها چنین شده است. تحویل دهی جولیان آسانژ بنیاد گذار ویکی لیکس و عبدالله اوجاهان رهبر افسانه ای کرده های ترکیه نمونه های ازین دست اند.
احتمال افشای شبکه های سری فعال در داخل ایران از سوی روح الله زم درجریان بازجویی دردناک، قوی و انکارناپذیر است. ایران کانال های مخالفان داخلی را تماماً به دام خواهد انداخت.