-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۵, دوشنبه

هند، طالبان را مشکل اصلی نمی داند


یک منبع اطلاع رسانی هندی موسوم به لافیربلوگ می نویسد: زمانی در سال 2015 دولت کابل به سوی طالبان تمایل پیدا کرد، هند، این گرایش دکترغنی را در تضاد با منافع راهبردی هند دانسته و چرخیدن و راه کج کردن به سوی پاکستان تعبیر نمود. بنا برین حکومت دهلی نو برخی تعامل های چند جانبه در سطح بالا را با حکومت کابل ملغی قرار داد. 
جالب این است که پاکستان هماره از نفوذ هند در افغانستان و خطر استفاده از خاک این کشور علیه امنیت و منافع پاکستان نگرانی دارد. اما این منبع هندی می گوید که هند می خواهد اقدامات پاکستان را در دادن آموزش های تخریبی به افراطیون هندی در داخل خاک افغانستان خنثی کند. هند می خواهد در مقابله با پاکستان در افغانستان توازن قوا ایجاد کند. 
این منبع می گوید که هند دراصل مخالف آشتی کابل با طالبان نیست و تا جایی که به هند مربوط می شود، مشکل اصلی افغانستان طالبان نیستند؛ مسأله اصلی ناتوانی طالبان در رهایی از نفوذ پاکستان است. یکی از مطالبه های پاکستان درازاء همکاری با حکومت کابل این است که باید حضور دپلوتیک، اطلاعاتی و توسعه ای هند در افغانستان را محدود کند.