-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۴, شنبه

هدایت جبری اشرف غنی

گزارش می شود که به دستور اشرف غنی، تأدیه معاشات افراد بازنشسته، به گرفتن شناسنامه برقی مشروط شده است. 
به ریاست خزینه تقاعد هدایت داده شده است که مسوولیت اجرای حکم رئیس جمهور رابرعهده گرفته و بعد از طی مراحل تطبیق هدایات، دو باره اطمینان دهد.
ریاست خزینه تقاعد قرار است معاشات و امتیازات چهارصد هزار تن از متقاعدین را توزیع نماید. این اقدام جبری ممکن است باعث جنجال های تازه شود.