-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۷, شنبه

آوردن طالبان کویته به ارگ کابل یک خیال است

حمله خونبار بر مساجد در ننگرهار، به نحوی پاسخ کنفرانس امنیتی منعقده در هرات است. غیرحاضری هیچ جناح منطقه ای در پروژه جور آمد در افغانستان قابل تحمل نیست. هیچ امکان ندارد که طالبان کویته بیایند به نام امارت اسلامی در ارگ مستقر شوند و همه آن ها را پذیرایی کنند. این پروژه از شروع تا توافق کتبی 9 دور مذاکره خلیلزاد با طالبان یک طرفه است و تا تعدیل آن راه درازی در پیش است. نشست امنیتی هرات در واقع پاسخی آشتی جویانه به نتایج غیر قابل قبول 9 دور مذاکرات است. گویا دروازه به روی منافع کشورهای منطقه هم باز شده است.