-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

زوال و انحطاط هنری درموسیقی افغانستان

نخبه های جوان در عرصه هنر موسیقی افغانستان در داخل و خارج درخشیده اند. اما لاش های هنری «جوان» هم این طرف < ان طرف می لولند که زایده های این عرصه اند. این عده در مصاحبه های خویش می گویند: نام خدا هنرمندا ده افغانستان زیاد شده!
یکی از همین جمع آهنگی «کلیپ!!» کرده: هی ... بهاره بهاره...
طرف خودش سیل کن. لبسرین به لب مالیده، پودر زده، ابروها چیده... عیناً مثل تراجنسی ها. در همان کلیپ اما آن بهاره وقار تر از شخص بهاره طلب است!
یک زباله دیگر هنری صریح چنین می گوید: والله امی هنر امی فایده کده که پیسه دارشدیم!