-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۲, دوشنبه

دستبرد شب هنگام بر دیتابیس کمیسیون انتخابات

یوناما با تیم ارگ در یک خط قرار گرفته اند.یک منبع ناظر امنیتی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که عملیات جایگزینی آرای اضافی در سیستم دیتابیس از سوی تیم حاکم از ساعت 12 شب شروع و تا حوالی بامداد عملیاتی شده است. اکنون خاطر تیم حاکم آسوده شده است. اکثرناظران کاندیدا ها ازین دست درازی مطلع شده اند. 
گفته شده که تحت نظر آقای ننگ مسوول دبیرخانه کمیسیون حدود بیست فیصد رأی گوسفندی بر آرای قبلاً داده شده با بایومتریک اضافه شده است. در خبرآمده است که ناظران ناپدید اند و کارکنان یوناما در همکاری سری با تیم ارگ در مدیریت و انحراف روند قرار داشته اند. ظاهراً اتحادیه اروپا و یوناما نسبت به سرنوشت هزاران تن از افراد دارای دو پاسپورت در مراتب رده اول و میانی دستگاه دولت نگران به نظر می رسند.