-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۵, دوشنبه

از بولعجبی های سیاست در کابل

جایگاه امرالله صالح در تیم دولت ساز

کمیته سیاسی تکت دولت ساز به رهبری عمر داودزی رئیس این ستاد امروز تشکیل جلسه اضطراری داد. هارون میر نماینده ارشد امرالله صالح در این جلسه شرکت نموده بود. با آنکه در صف اول این نشست به تعداد بیشتر از پنجاه نفر نشسته بودند، به هارون میر نماینده ارشد صالح اجازه داده نمیشود که در صف اول بنشیند. آقای میر تاکید میکند که او به نمایندگی از آدرس امرالله صالح در این جلسه حضور یافته است، اما عمر داودزی در حضور همه به آقای میر صدا میزند که صالح صاحب چقدر رای داشت که شما دعوا صف اول را دارید لطفاً جای که برای تان در نظر گرفته شده قرار بگیرید و اگر خواسته باشید میتوانید تشریف ببرید.

آراد آزاد