-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۲, جمعه

شکایت از اشرف غنی و تیم دولت ساز در محکمه بین المللی


به اضافه غنی و معاونانش، داوودزی همراه معاونان ستاد انتخاباتی، غضنفر، عابدی، ستانکزی، فضلی و فضل هادی مسلمیارنیز مشمول خاطیان قانون قرار می گیرند. 
به رؤیت اطلاع مؤثق ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، شورای کاندیدا های ریاست جمهوری مخالف اشرف غنی روی طرحی کار می کنند که به موجب آن، شورای کاندیدان از اعضای ارشد تکت انتخاباتی دولت ساز به شمول دکترغنی به محکمه بین المللی شکایت می کنند.
اسناد و مدارک گرد آوری شده و تیم انتخاباتی دولتی به عنوان مجری فساد و غدر انتخاباتی که می تواند برارزش های دموکراسی نوپا در افغانستان لطمه بزند؛ به مراجع جهانی ارجاع می شود. این نخستین اقدام سیاستگران افغانستان در مراجعه به کنوانسیون های بین المللی است.
در خبر آمده است که امکان دارد محاکم بین المللی تیم انتخاباتی اشرف غنی را مادام العمر از نامزد شدن در انتخابات محروم کند.
افراد شامل این محرومیت به اضافۀ اشرف غنی و معاونانش، آقایان عمر داوودزی و همه معاونان ستاد انتخاباتی شان، غضنفر، عابدی، استانکزی، فضلی و فضل الهادی مسلمیار هستند که پس از صدور حکم محاکمه حق اشتراک در هیچ رقابت انتخاباتی را نمیداشته باشند.