-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۵, دوشنبه

به راستی که دکترغنی برنامه دارد/ به برنامه رأی بدهید!

روزنامه ویسا- کابل

در طول سه ماه گذشته به صورت ناگهانی به حساب های بانکی اجمل غنی، سلطان غنی و ایمل غنی حدود 500 میلیون دالر جمع شده است (گزارش ها)

کابل – ادارۀ فدرال ضد پول شویی و جرایم اقتصادی در امریکا حساب های بانکی پسران رئیس جمهور غنی را مورد تفتیش و بررسی قرار داده اند.

بر بنیاد گزارش ها، در طول سه سال گذشته به صورت ناگهانی به حساب های بانکی اجمل غنی، سلطان غنی و ایمل غنی حدود 500 میلون دالر جمع شده است و به همین دلیل اداره فدرال ضد پول شویی و جرایم اقتصادی در امریکا حساب های بانکی آنها را مورد بررسی قرار داده است.