-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۴, شنبه

قابل توجه مقامات ارگ و فرید حمیدیمناصب دولتی به ابزاری برای فشار و بی عزتی مردم تبدیل شده است.یافته های گزارشنامه افغانستان ازطریق یک منبع امنیتی درکابل نشان می دهد که ارگان قوه قضائیه خصوصاً ریاست سارنوالی نظامی آشکارا و بی پرده به لانه فساد و شکار دختران وزنان مبدل شده است. حتی کارزار استفاده از دختران وزنان مجبور ومظلوم به جایی کشیده است که برخی مقامات به یکدیگر، زنان ودختران را طور تحفه تقدیم می کنند. 

یکی از مظنونان اصلی قضیه، سارنوال فتاح نام معاون سارنوالی نظامی است. مشارالیه از 12 سال به این سو درین سمت کار کرده است. وی سرحلقه یک شبکه خاص شکار دختران و زنان مبدل شده است که مردان شان در نظارت خانه یا زندان ها به سر می برند.
موضوع ازین طریق به حکومت بدنام کابل ارجاع گردید تا چه گونه درین زمینه دست به اقدام می زند. عجالتاً از نشر صورت اسامی و جزئیات دست می گیریم؛ هرگاه دولت از طریق فرید حمیدی توان مهار سارنوال فتاح ودیگر مجریان رسمی فساد را نداشته باشد، جزئیات بیشتری انتشار خواهد یافت. گزارش دقیق مشعر است که فرید حمیدی و جمعی از ارکان با صلاحیت در سطح ارگ ازین ماجرا ها آگاهی دارند و خود را به تجاهل می زنند.