-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۳, شنبه

چرا جمیعت اسلامی از سر قسم خوری را شروع کرده؟

در آمد آمد وضعیت جدید و میدان گیری سیاسی و نظامی طالبان، سرغنه های جمیعت اسلامی تازه بر حراست از مفاد مندرج در مرام نامه جمعیت از سر قسم خوردند. قرار است دولت مشترک بین طالب و جمیعت با طی مراحل مذاکرات در سطح داخلی و منطقه ای تقسیم شود. در بین این جمع، جای احمد مسعود خالی بود. آزموده شده ها مطلع نیستند یا به روی خود نمی آورند که طرف اصلی در نقشه جدید، احمد مسعود است. البته حق دارند که فقدان حضور احمد مسعود را دلیلی بر عدم وجود وی فرض کنند. ما می توانیم چشم انتظار یک صدای دراماتیک و صحنه جدید در همین زودی ها باشیم.