-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۸, پنجشنبه

دستور اشرف غنی به راه اندازی تظاهرات اعتراضی درکابل


به فرمان رئیس جمهور قرار است دادگاه عالی احتمالاً به حمایت از تیم دولت ساز به صحنه بیاید!آخرین گزارش از کشاکش های پشت پردۀ انتخاباتی حاکی است که اشرف غنی به تمام والیان دستور داده که از هر ولایت  دو الی شش صد نفر را به کابل اعزام کنند. هدف این است که یک اجتماع اعتراضی در حمایت از شمارش رأی غیر بایمتریک تیم دولت ساز در پایتخت به راه بیفتد.
تظاهرات کوردینه شده ظاهراً علیه تصمیم کمیسیون های انتخاباتی به راه می افتد؛ اما دراصل، ایجاد نوعی عامل بازدارنده گی یا عقب گرداندن پروسه کنونی است که تیم دولت ساز را سخت نومید کرده است.

هم چنان دکترغنی به دادگاه عالی نیز دستور داده تا در مورد آرای غیر بایمتریک به نفع تیم دولت ساز حکم صادر کند.
در صورت تبدیل شدن دادگاه عالی به بازوی حمایتی تیم دولت ساز، بحران چاق تر خواهد شد. 
در گزارش آمده است که تیم ثبات و همگرایی به زودی درین رابطه اعلامیه ای نشر خواهد کرد که باید استقلال کمیسیون های انتخاباتی رعایت شود و نهادهای دولتی حق مداخله را نداشته باشند.