-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۴, یکشنبه

افغانستان مظلوم

حاتم بخشی و فساد ملیونی به امضای اشرف‌غنی!

روزنامه اطلاعات روز:
۱- اجرای ۱۰۰ میلیون افغانی برای سفرهای رییس‌جمهور از کود ۹۱
۲- اجرای ۲۴۰ هزار دالر امریکایی برای جلب توجه تاجران در سال ۱۳۹۷ توسط سفارت افغانستان در واشنگتن
۳- مصرف دو میلیون و ۱۲۰ هزار افغانی برای سفر سرور دانش به ترکیه و درمان وی از کود ۹۱
۴- اجرای ۱۵ میلیون افغانی بودجه سال ۱۳۹۷ کمیسیون حل منازعه کوچی‌ها و ده‌نشین از کود ۹۱
۵- اجرای ۱۹۹ هزار و ۶۰۰ دالر برای سفر هیأت سازمان اجتماعی مراقبت افغان از کود ۹۸
۶- اختصاص بیش از ۲۶ میلیون افغانی برای حفاظت از انجیر داوود، والی پیشین بلخ
۷- ۷ میلیون افغانی برای بسیج مردم در حمایت از نیروهای امنیتی
۸- ۱۰ میلیون افغانی برای نیازمندنی‌های عاجل ریاست دفتر مقام ریاست‌جمهوری
۹- پرداخت ماهانه ۲۷۰ هزار افغانی کرایه خانه و خرج دسترخوان یوسف نورستانی
۱۰- اجرای یک میلیون افغانی مصارف دفتر الماس زاهد از کود ۹۱
۱۱- بیش از پنج میلیون افغانی برای تأمین بودجه ۲۰ محافظ جدید عبدالرب رسول سیاف
۱۲- پرداخت نزدیک به هشت میلیون افغانی برای محافظت از اکرم خپلواک
۱۳- پرداخت بیش از ۸۳ میلیون افغانی برای تأمین امنیت حکمتیار، مشاورین رییس‌جمهور و معاون اداره امور
۱۴- اجرای بیش از ۱۴ میلیون افغانی برای بودجه ۴۰ محافظ جدید یکی از معاونان اداره امور
۱۵- اختصاص بیش از ۱۲۰ میلیون افغانی برای معاش امتیازی سه ماهه کارمندان اداره امور، دفتر بانوی اول، دفتر بورد مشورتی عدلی و حقوقی ریاست‌جمهوری و افسران این اداره
۱۶ اختصاص بیش از ۲۰ میلیون افغانی برای معاشات امتیازی سه ماهه کارمندان معاونت دوم ریاست‌جمهوری
۱۷- اختصاص بیش از ۸۵ میلیون افغانی برای معاشات امتیازی سه ماهه کارمندان دفاتر وزیرمشاوران و مشاورین ریاست‌جمهوری
۱۸- اختصاص بیش از ۹ میلیون افغانی برای حفاظت از رییس کمیسیون اصلاحات اداری
۱۹- اختصاص بیش از دو میلیون افغانی برای کرایه ۱۱ ماه موتر زرهی مشاور مالی و بانکداری ریاست‌جمهوری
۲۰- اختصاص بیش از ۷۰۸ میلیون افغانی برای معاش و امتیازات سه ماهه کارمندان اداره امور و ریاست دفتر ریاست‌جمهوری
۲۱- اختصاص بیش از ۱۶۷ میلیون افغانی برای مصارف خانه و دفتر گلبدین حکمتیار
۲۲- اختصاص ماهانه ۳۵۰ هزار افغانی برای معاش و خرج دسترخوان فضل فضلی
۲۳- ۱۳ هزار دالر خرج سفرهای همایون قیومی
شبکه اطلاعات روز