-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۹, جمعه

زلمی یونسی: با وجود دالرها، به عبدالله رأی دادم


به حواله اطلاع رسیده به گزارشنامه افغانستان، اخیراً نسل جوان جمعیتی های بلخ  که همه ای شان با تیم ثبات و همگرایی همکاری کرده بودند، در یک مجلس حضور یافتند.  پس از انتقاد های شدید از عملکرد استاد عطا محمد نور توسط چند حضار جوان،  زلمی یونسی از حواریون والی پیشین بلخ پرده از روی اسرار برگرفت و گفت:  تیم دولت ساز میلیون ها دالر به والی صاحب داد و وعده کرد که خالد جان نور را رئیس ارگان های محل مقرر می کنند و اضافه برآن، حکم بازگشت استاد عطا به کرسی ولایت بلخ دو باره ابلاغ شدنی است. 
یونسی اظهار داشت کارتن های دالراز سوی اشرف غنی دراختیار « والی صاحب» قرار داده شد. به همه ما دستور داد تا بر علیه دکتر عبدالله کمپاین را شروع کنیم و به غنی رای بدهیم. « اما به والله قسم در وقت رای دادن وجدان من اجازه نداد به غنی کافر رای بدهم؛  بلکه به دکتر صاحب عبدالله رأی دادم. با وصف آن والی صاحب همه ما را زن طلاقی قسم داده بود؛ ولی من نخواستم از وی پیروی کنم.