-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۸, یکشنبه

بنیاد های نیم بند ملی در دوران حکومت غنی- عبدالله صدمه سختی دیده است. هر دولتی که روی کار آید، به نحوی دنباله وادامۀ همین تشکیلات ودم و دستگاه خواهد بود. هرگاه ضربات جنگی طالبان از سر گرفته شود، وضع ازین هم بدتر خواهد شد. اکنون فهمیده می شود که نیروی کوبنده طالب، رهبران به ظاهر ضد طالب نیست. اکثرشان اکنون با طالبان همدست اند. تنها نیروی طالب شکن، اردوی ملی و پلیس است. غنی ازین نیروها بسیار استفاده سیاسی کرده و این احتمال است که در وضعیتی خاص، عملیات اردوی ملی و پلیس از همین سیاست خائنانه در آینده متآثر شود؛ عین آن چه در اواخر ماه های دولت دکترنجیب الله دیده شد.