-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۱۱, پنجشنبه

دوشب پیش، فضل هادی مسلمیار با استاد سیاف در خوشحال خان دیدار داشت. سیاف او را کلمات شمرده و ادلۀ قایم، وادار کرد که در بدل سخنان زورگویانه خویش به آدرس کمیسیون انتخابات و دیگران از همه ای آنان پوزش بخواهد.