-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ آبان ۶, دوشنبه

غرزی لایق باردیگر به هذیان پراکنی روی آوردنویسنده: فهیم کوهدامنیآقای غرزی لایق عقده اش را در لابلای واژه ها و عبارات ادبی چنان کتمان کرده نوشته که گویی آغاز گر جنگ و خشونت در کشور ما خلق و پرچم نبوده و هیچ فردی را در زندان های کشور ما به شهادت نرساندند و هیچ دهکدهء را به خاکدان یکسان نکردند. و این تنظیم های مجاهدین بود که با هلیکوپتر ها بر فراز روستاها پرواز میکردند و مردم بیگناه را بجرم اخوانی بودن بمباران میکردند تا حزب بر سر اقتدار از کرسی کنار برود.

وطن دار فراری:  یک بار به سروده های دوران جوانی پدرت و دهها شاعر هم عصر و هم نسل او مراجعه کن و ببین که این جوان های ناآگاه کمونیست شده چقدر با ارزش های این ملت بازی کودکانه کردند.
تکراراً برایت خاطرنشان می سازم که اخوان المسلمین یک سازمان سیاسی مصری بود نه از کشور ما .
جوانان مسلمان در افغانستان تحت نام نهضت اسلامی افغانستان مبارزه میکردند که قبل از اینکه این جریان سیاسی از تجربه کافی برخوردار شود، کمونیست های افغانستان که حضور گسترده در جمهوریت سردار داود خان داشتند به زندانی کردن رهبران نهضت اسلامی و سایر احزاب مخالف شان پرداختند که در این میان شخصیت های غیر حزبی ولی مخالف اندیشه مارکسیزم را نیز جوخه جوخه به زندان ها افگندند و عده را به شهادت رساندند.
همان کشتارهای وحشیانه کمونیست ها بود که صدها هزار هم وطن ما مجبور شد تا ترک دیار نموده و به کشورهای دیگر مهاجر شوند که حداقل از شر کمونیست ها در امان بمانند.
اگر امروز جوانان ناآگاه و بی خبر وطن ما در دام فریبنده طالب و داعش گیرمانده و یا در بیرون از کشور رنج بی وطنی را میکشد  گنهگار اصلی کودتاچیان کمونیست هستند که هر نمازخوان و یا ریش دار را که بازداشت میکردند  عاجل برچسپ اخوانیت به وی میزدند.
دهها هزار یتیم کشور ما که از فرط فقر و بیچاره گی در مدارس و دارالایتام های پاکستان با اندیشه های افراطی تربیت شد نیز از اثر ظلم و تعدی کمونیست ها بود که ناچار بودند تا بخاطر رفع گرسنه گی شان در همان مدارس و یتیم خانه ها بسر ببرند. گرچه بودند تنظیم های جهادی که مکاتب و مدارس متعدد ایجاد کردند تا فرزندان مهاجرین در دام بیگانه ها نیافتد ولی ظلم وحشیانه حکومت کمونیستی باعث شد تا میلیون ها هم وطن ما آواره شوند که تنظیم های مجاهدین نیز نتوانستند همه این سیل مهاجرین را تحت پوشش شان قرار دهند.
حالا که فرصت این است تا کمونیست های شکست خورده در صدد جبران خیانت های شان شوند و از مردم درد دیده کشور ما بخاطر جنایت های شان پوزش بطلبند  ولی طبق عادت منافقانه شان هنوز هم با هذیان گویی در صدد تخریش اندیشه دینی هستند.
بخاطر اینکه پسر سلیمان لایق بیشتر حاشیه پردازی نکند و مستقیم گپ دلش را بیان کند  آشکارا برایش می نویسم که پس از توحید  برای ما خیلی مهم است که برای تحکیم عدالت در جامعه کار کنیم که تطبیق عدالت بدون حکومت نمیشود.
پس هیچ حکومت بدون ماهیت اسلامی در کشور ما ممکن نیست. اگر ده بار دیگر هم دین ستیز ها کودتا کنند بازهم نسل های دیگر ما بخاطر دفاع از ارزش های شان حاضر خواهند بود تا برای توحید و عدالت گستری قربانی دهند. 
آقای لایق  واضح دیدگاه فکری خودت را بیان کن و برای آن مبارزه کن، حداقل مثل پدرت جسارت داشته باش که او آشکارا اندیشه کمونیستی اش را بیان میکرد و برای لینن مدح نامه می نوشت.