-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مهر ۲۱, یکشنبه

احضار والیان کاخ سلام خانه

محمدجواد رحیمی

اشرف غنی، والیان هرات، بدخشان، دایکندی، ننگرهار و لغمان را به کابل احضار و از آن ها تحقیقات نموده که چرا در ولایت های ایشان، رأی تیم دولت ساز کم بوده و یا چرا صندوق ها را به شکل نامنظم و بایومتریک ناشده برای تیم دولت ساز پر کرده اند. آقای غنی زمان خشمگین شده است که آرای بدون بایومتریک توسط تمام نهادهای ملی و بین المللی باطل و بی اعتبار دانسته شد. آقای غنی تصمیم گرفته تا با این روند، والیان که رأی کمتر برای او به صندوق ها ریخته اند، سرزنش گردند، والیان که تقلبات گسترده را بهتر انجام داده اند، تحسین گردند و اگر انتخابات به دور دوم برود، والیان باید قبل از قبل، برای پرکاری صندوق ها و تقویت تیم دولت ساز آمادگی های لازم داشته باشند. این روند امروز آغاز شده و در روزهای آینده نیز جریان خواهد داشت.